• ติดต่อภาควิชาได้ที่
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52 ชั้น 3
  • โทร (+66) 2-555-2000 ต่อ 3220, 3207, 3290
  • email :
  • tm-admin@fte.kmutnb.ac.th

สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ


  • อ.ดร.มหเทพ สุขแพทย์

    หัวหน้าสาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

    e-mail to :

สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

แนะนำสาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง

e-mail to :metha.o@fte.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.น่านน้ำ บัวคล้าย

e-mail to :nannam.b@fte.kmutnb.ac.th

รศ.ดร.สมภพ ตลับแก้ว

e-mail to :sompoap.t@fte.kmutnb.ac.th

ผศ.ณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง

e-mail to :

อ.ภาณุวัฒน์ สรนันต์ศรี

e-mail to :panuwat.s@fte.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.ธีราพรรณ แซ่แห่ว

e-mail to :teerapun.s@fte.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.กฤติรัช ยอเซ่ง

e-mail to :krittirash.y@fte.kmutnb.ac.th

อ.ดร.กิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น

e-mail to :

อ.ดร.วิษณุ เลิศจันทรางกูร

e-mail to :

อ.ดร.วรวุฒิ กังหัน

e-mail to :

อ.ชิตพล มังคลากุล

e-mail to :

อ.วิเชียร สิงห์ใหม่

e-mail to :