• ติดต่อภาควิชาได้ที่
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52 ชั้น 3
  • โทร (+66) 2-555-2000 ต่อ 3220, 3207, 3290
  • email :
  • tm-admin@fte.kmutnb.ac.th

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  • อ.นฤเบศ คำมงคล

    อ.นฤเบศ คำมงคล

    หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เนื้อหาสาขาวิชา

ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล

ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล

e-mail to : surawut.y@fte.kmutnb.ac.th

รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์

รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์

E-mail:

รศ.ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์

รศ.ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์

E-mail:

อ.ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ

อ.ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ

E-mail:

ผศ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์

ผศ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์

E-mail: tongchana.t@fte.kmutnb.ac.th

อ.ดร.คมสันต์ ชไนศวรรย์

อ.ดร.คมสันต์ ชไนศวรรย์์

E-mail:

รศ.ดร.อุไร อภิชาตบรรลือ

รศ.ดร.อุไร อภิชาตบรรลือ

E-mail:

อ.โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ

อ.โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ

E-mail:

อ.วิเชียร สิงห์ใหม่

อ.วิเชียร สิงห์ใหม่

E-mail:

อ.ดร.สมพงค์ บางยี่ขัน

อ.ดร.สมพงค์ บางยี่ขัน

E-mail:

อ.ดร.เกษมศิลป์ อ่อนทอง

อ.ดร.เกษมศิลป์ อ่อนทอง

E-mail:

อ.ดร.คเณศ จุลสุคนธ์

อ.ดร.คเณศ จุลสุคนธ์

E-mail : Khanet.j@fte.kmutnb.ac.th

อ.ดร.ธีรภาพ อมรสวัสดิรักษ์

อ.ดร.ธีรภาพ อมรสวัสดิรักษ์

E-mail:

อ.ศุภารัตน์ แจ่มสว่าง

อ.ศุภารัตน์ แจ่มสว่าง

E-mail : suparat.j@fte.kmutnb.ac.th

อ.ดร.พิเชษฐ์ จันพลา

อ.พิเชษฐ์ จันพลา

E-mail: pichet.j@fte.kmutnb.ac.th