• ติดต่อภาควิชาได้ที่
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52 ชั้น 3
  • โทร (+66) 2-555-2000 ต่อ 3220, 3207, 3290
  • email :
  • tm-admin@fte.kmutnb.ac.th

ประวัติภาควิชา

ยินดีต้อนรับ

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ประวัติภาควิชา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ได้เริ่ม รับนักศึกษา ในปี2512 ในหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิศวกรรม. ไฟฟ้า และในปี พ.ศ 2512 - 2522 คณะได้รับความช่วยเหลือจาก รัฐบาล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันด้าน เครื่องมือ อุปกรณ์การสอนผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ดูงาน และฝึกอบรม นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านทั้งทางด้านบุคลากร อาคารสถานที่การบริหารและ การจัดการ ตลอดจน ด้านวิชาการทั้งแนวกว้าง และแนวลึก คณะได้เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามลำดับดังนี้

พ.ศ. 2523 - ปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

พ.ศ. 2524 - เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2528 - เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์

พ.ศ. 2530 - เปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ได้แยกออกไป

"การพัฒนาครู คือ การพัฒนาช่าง"

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาครูช่างที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนักการศึกษาชั้นสูงที่สามารถชี้นำวงการอาชีะวและเทคนิคศึกษาของประเทศ

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลจะพัฒนาสู่ภาควิชาชั้นนำ เป็นต้นแบบในการผลิตบัณฑิตครูช่างอุตสาหกรรมและนักการศึกษาชั้นสูงด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ทั้งในเรื่องวิทยาการและรูปแบบการจัดการด้านครูช่างที่สมบูรณ์แบบ