• ติดต่อภาควิชาได้ที่
 • คณะครุศาสตร์เครื่องกล อาคาร 52 ชั้น 3
 • โทร (+66) 2-555-2000 ต่อ 3220, 3207, 3290
 • email :
 • tm-admin@fte.kmutnb.ac.th

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา
 • ห้องปฏิบัติการ CNC Machine Shop

  CNC Machine Shop (ห้อง 44-101)

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : อ.ดร. วิษณุ เลิศจันทรางกูร

 • Machine Tool Shop

  Machine Tool Shop (ห้อง 44-201)

  ผู้รับผิดชอบ : อ.ดร. วิษณุ เลิศจันทรางกูร

 • Basic Metal Working

  Basic Metal Working (ห้อง 44-201)

  ผู้รับผิดชอบ : อ.ดร. วิษณุ เลิศจันทรางกูร

 • Welding Tech

  Welding Tech (ห้อง xx-xxx)

  ผู้รับผิดชอบ : xxx

 • Material Test

  Material Test (ห้อง 44-306)

  ผู้รับผิดชอบ : อ.ดร. มหเทพ สุขแพทย์, ผศ.ดร. กฤติรัช ยอเซ่ง

 • CAD CAM CAE

  CAD CAM CAE (ห้อง 52-308)

  ผู้รับผิดชอบ : อ.ดร.สมพงค์ บางยี่ขัน

 • Thermal and Fluid

  Thermal and Fluid (ห้อง 44-301)

  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์

 • Pneumatic

  Hydraulic and Pneumatic Lab (ห้อง 44-304)

  ผู้รับผิดชอบ : ผศ. ณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง

 • Automation Control System

  Automation Control System (ห้อง xx-xxx)

  ผู้รับผิดชอบ : xxx

 • Robotic

  Embedded System, Robotics and Auto.Control (44-409)

  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ชัยพร/รศ.ดร.ศุภชัย/ผศ.ดร.สรรพงศ์

 • Teaching Practice

  Teaching Practice (ห้อง xx-xxx)

  ผู้รับผิดชอบ : xxx

 • Electronic Control

  Electronic Control (ห้อง xx-xxx)

  ผู้รับผิดชอบ : xxx

 • Automotive Lab

  Automotive Lab (ห้อง 44-302)

  ผู้รับผิดชอบ : อ.นฤเบศ คำมงคล, อ.ดร.ธีรภาพ อมรสวัสดิรักษ์