• ติดต่อภาควิชาได้ที่
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52 ชั้น 3
  • โทร (+66) 2-555-2000 ต่อ 3220, 3207, 3290
  • email :
  • tm-admin@fte.kmutnb.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


  • ผศ.ดร.สรรพงศ์ ทานอก

    หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

    e-mail to :sunphong.t@fte.kmutnb.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์