• ติดต่อภาควิชาได้ที่
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52 ชั้น 3
  • โทร (+66) 2-555-2000 ต่อ 3220, 3207, 3290
  • email :
  • tm-admin@fte.kmutnb.ac.th
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพรรณ แซ่แห่ว

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพรรณ แซ่แห่ว ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Date: 22-02-2024

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพรรณ แซ่แห่ว ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ