• ติดต่อภาควิชาได้ที่
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52 ชั้น 3
  • โทร (+66) 2-555-2000 ต่อ 3220, 3207, 3290
  • email :
  • tm-admin@fte.kmutnb.ac.th
เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 ช่วงที่ 3

เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 ช่วงที่ 3

เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 ช่วงที่ 3 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ แขนงวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โครงการพิเศษ แผน ข (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มี.ค. - 12 พ.ค. 2567