• ติดต่อภาควิชาได้ที่
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52 ชั้น 3
  • โทร (+66) 2-555-2000 ต่อ 3220, 3207, 3290
  • email :
  • tm-admin@fte.kmutnb.ac.th
ผู้บริหารภาควิชาฯ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา

ผู้วันที่ 4-5 มิ.ย. 2567 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบติการของบุคลากร เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองกับอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Date: 4-5-06-2024

วันที่ 4-5 มิ.ย. 2567 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบติการของบุคลากร เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองกับอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี